top of page

Acerca de

תמונת רוחב.jpg

בית המדרש כאידיאולוגיה חינוכית

רציונאל :

"לדעתי היהדות כולל אספקטים אוטופיים שעדיין לא התגלו, יש בה כח חי, שאותו אני מכנה "אספקטים אוטופיים". במחקרי על שבתי צבי נוכחתי לדעת שבכל הנוגע לדעות והשקפות אין אמת מוסכמת גמורה. מכאן, צורך הוא למורה לבחור מן החומר ההיסטורי, העובדתי, הנועד להבהיר את העבר ככוח חי". (גרשום שולם/על חינוך ליהדות)

בית המדרש הוא תפיסה מכוננת ביצירת התרבות היהודית. לאורך כל הדורות למדנו ויצרנו בדרך זו. חובה עלינו להחיות מחדש את הלימוד המפרה, האוטונומי, אותו לימוד בית מדרשי אשר תובע מן המורה  אקטיביות ומעורבות גבוהה. הלימוד הבית מדרשי מעניק לנו את המסגרת בה נוכל לאמץ את אותם כלים תפיסתיים אשר שרתו את חז"ל : המדרש, החברותא ועוד רבים. כלים אלה הם המאפשרים לנו להמשיך את יצירת הדורות, להמשיך ולפרש את  היהדות ככוח חי ורלוונטי יותר מתמיד.

מטרות:

פתיחה : לימוד המשנה חנות שבחצר.

המשנה מספקת לנו הבחנה משפטית סביב "סוגי מפעלים" אשר ניתן למקמם בתוך חצר משותפת. המורה משווה ל"עושה כלים". אנו נשאל מהי המשמעות של עשיית כלים, ננסה לראות את הקשר בין יצירת הכלי לבין מילויו בתוכן, נבדוק מה הם הנחות המקובלות בטקסט לגבי האחריות של עושה הכלים ונציע את הפרשנות של חינוך ליעוד ולא לתוכן- "מנתינת כלים לעשיית כלים".

עבודה בחברותות

לאחר הסבר קצר על דרך העבודה בחברותא נחלק קטעים מתוך מאמרו של גרשום שולם "על החינוך ליהדות". נאיר כי המכנה המשותף בין הקטעים הוא תפקידו של המורה כאקטיבי בהחייאת התרבות. אקטיביות שבאה לידי ביטוי בבחירה, בגילוי ובמאבק על הטקסטים וכל התפיסות הרווחות ביהדות.

 

כמעבר לשלב האחרון נאיר כי  בדיון על המשנה  אנו דנים ב"מה".  העומד במרכז הוא התלמיד- עלינו להעניק לו את היכולת להכיל את יעודו (אנו כיוצרים של הכלי) . הטקסטים של שולם מדברים על ה"איך", כיצד עלינו למלא יעוד זה, מה היא הדרך…

שלב שלישי- אסיף במליאה וסיכום

מטרת שלב זה לחשוף את המשתתפים  על עולם המושגים של בית המדרש. ננסה להציע את בית המדרש כדרך אשר עונה על התביעה לאקטיביות  אשר שולם מבקש מאתנו.

אנו, המורים והתלמידים כאחד, מוזמנים לגלות, לחקור ולהיאבק על התכנים. בית המדרש מזמן לנו את המתודולוגיה לקיים את אותה התחייבות שנלקחה- והיא לגלות את היעוד.

  1. לאחר הצגת הקטעים במליאה נישאל כיצד חוו את העבודה בחברותא, האם היו גילויים אשר הפתיעו אותם ? למה הוביל אותם הטקסט? (דיון מעמיק, מחשבה על החיים שלהם, עמידה על קוצו של יוד בטקסט).

  2. נציג את המושגים המרכזיים מעולם בית המדרש ונראה כיצד הם מייצרים לנו שפה יהודית ערכית וחינוכית (דף "שפה יהודית ערכית חינוכית"). 

נמשיג ונבחן את "החברותא" ככלי חינוכי המאפשרת תפיסות תוכן ומיומנויות למידה מורכבות.

סיכום

חשוב לקשור את כל הקצוות של הלימוד, כיצד ה"מתודה" של בית המדרש משרתת את אותה התפיסה של תפקיד המורה .  הדרך שבא אנו יכולים להבין  את תפקידינו ומטרתנו כמחנכים היא לקחת את המקורות ולדרוש אותם. על מנת  להעניק לתלמידינו ולנו את החזקה מחדש על יהדותם (ובכך גם את ייעודם) עלינו  לנקוט באקטיביות ובאומץ שבפעולה הדרשנית. זוהי הדרך בה נוכל להפוך את היהדות ל"כח חי" באמת.

bottom of page